eu | es | fr | en
kideak

Tarifa orokorrak

Principios generales (es)

I. Musika |

II. Erreprografia |

III. Ikusentzunezkoak |

IV. Obra grafikoa

IV. OBRA PLASTIKOA, GRAFIKOA ETA ARGAZKILARITZAKOA


OHARRAK

EKKIren erreperorioko obra plastikoa, grafikoa eta argazkilaritzakoa bere baitan duten obren erreprografiari EKKIk onetsitako “Literatura, arte edo zientzia lan originalen ERREPROGRAFIA eta EDUKIEN AGREGAZIORAKO ZERBITZU ELEKTRONIKOEN MAILEGATZAILEEK EDUKIOK PUBLIKOAREN ESKU UZTEA” titulupeko tarifen kasuan-kasuko epigrafea aplikatuko zaie, ezingo delarik kobrantza bi aldiz egin.

JILren Testu Bateratuaren 157.1.b) artikuluan ezarritakoarekin bat, irabazasmorik gabeko kultur entitateek honako tarifetan %20ko beherapena izango dute.

Argitalpen berean berriro erabiltzen bada beste orrialde batzutan edo azalean datorren erreprodukzio bat, tarifa izango da formatu horri dagokiona baina %30eko deskontuarekin bigarren txertatze baterako eta %50ekoa hortik aurrerakoentzako.

Argiralpen bat DVD, CDRom edo antzeko batekin banatzen bada eta bertan argitalpen editorialeko eduki berbera badator, DVD, CDRom edo antzekoaren tarifa aplikatuko zaio, %50eko deskontuarekin.

EKKIren lizentziapeko edizio berrietan, berrargitalpenetan eta berrinprimatzeetan, aplikatu beharreko tarifa berriro kalkulatuko da, tirada berriaren arabera.

DEFINIZIOAK

Aurrekontu arazia: Ondorio horietarako, diru-laguntza jaso dezaketen gastuak izango dira batere zalantzarik gabe lagundutako jardueraren izaerarekin bat datozenak, behar-beharrezkoak direnak eta ezarritako epearen barruan egiten diren gastuak.

1.- LIBURUAK

EKKIren errepertorioko obren erreprodukzioa eta zabalkundea.

1.1.- ZABAL HARTUTAKO OBRAK

TARIFAK

2000 ale arteko argitaraldia:

2000 aletik gorako argitaraldia:

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

1.2.- SAKELA LIBURUAK

Epigrafe honek xedatuko ditu 14 x 21 cm baino gutxiagoko liburuak, paper-azalezkoak eta doanekoak edo 10 euro edo gutxiagoko salmenta preziodunak.

TARIFAK

2000 ale arteko argitaraldia:

2000 aletik gorako argitaraldia:

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

1.3.- ESKOLA ETA UNIBERTSITATE LIBURUAK

TARIFAK

5000 ale arteko argitaraldia:

5000 aletik gorako argitaraldia:

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

1.4.- FASZIKULUAK

TARIFAK

5000 ale arteko argitaraldia:

5.001 aletik 15.000 alera arteko argitaraldia:

15.000 aletik gora:

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

1.5.- ERAKUSKETA KATALOGOAK

TARIFAK

500 ale arteko argitaraldia:

500 aletik 1.000 alera arteko argitaraldia:

1.000 aletik gora:

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

1.6.- LIBURU ELEKTRONIKOAK

EKKIren errepertorioko obrak liburu elektronikoetan erabiktzeko tarifak liburuko kalkulatuko dira:

TARIFA

500 horietatik gora egindako gainontzeko deskargak ergitaletxeak deklratu egingo ditu, behin betiko likidazio proportzionala egin dadin.

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

2.- ERAKUSKETA GIDAK ETA MATERIAL DIDAKTIKOA

TARIFAK

1000 ale arteko argitaraldia:

1000 aletik gorako argitaraldia:

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

3.- MULTIMEDIA AUDIO GIDAK

Edozein entitatek gidak jarri nahi baditu eskuragarri erakusketa aretoetan, eta beraz multimedia euskarruietan artxibo digital batean gordetako obrak erreproduzitzeko, honako tarifal aplikatuko dira:

Urte bete baino gehiago irauten duten erakusketen URTEKO TARIFA

Obrak, 1etik a 50era:

50 obratik gora:

Urte bete baino gutxiago irauten duten erakusketen TARIFA

Obrak, 1etik a 50era:

50 obratik gora:

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

4.- ESKUPAPERAK ETA GONBIDAPEN TXARTELAK

Eskupaper komertzial, kultural edo propagandazkoak inprimatu eta zabaltzea, berauetan EKKIren obra erreproduzitzen denean.

TARIFAK

5000 ale arteko argitaraldia:

5.000 aletik gora:

Gonbidapen tartelen kasuan arestiko “azala” tarifa aplikatuko da, ale kopuru muga berberekin.

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

5.- JENDAURREAN ERAKUSTEKO OBRA ORIGINALEN ERREPRODUKZIO BAKARRA

Jendaurrean erakusteko obra originalen erreprodukzio bakarra egiten denean, EKKIk autorearen edo eskubideen jabearen baimena lortu beharko du. Horrek esan gura du berauek, baimena emakeran ezar dezaketela zein konpentsazio ekonomiko zor zaien egile eskubideengatik.

EKKIk ordezkatuko balu autorea edo eskubideen jabea arestian aipatutako ondorioetarako, kontratu edo akordioa egiteko honakoak lirateke baldintza orokorrak:

  1. Eskubidearen titularrek edo autoreek ezarritako siru-sarreren ehunekoa edo kantitate zehatza.
  2. Eskubidearen titularrek edo autoreek ez balute halakorik ezarri:

Ikuskizunak balira doakoak edo prezio murritzekoak, tarifa oinarria kalkulatuko litzateke ekitaldia aurrera eroateko beharrrezkoa den aurrekontu araziaren arabera.

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

6.- ERAKUSKETA KARTELAK

“JENDAURREAN ERAKUSTEKO OBRA ORIGINALEN ERREPRODUKZIO BAKARRA” epigrafeko arauak aplikatuko dira, oinarriari %10eko tarifa finkoa aplikatuz. Bertan sartuko lirateke banderola, binilo, markesina edo beste ezein euskarri.

Fatxadetako lonak direnean, aipatutako oinarriaren gaineko %12ko tarifa aplikatuko zaio.

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

7.- PRENTSA DOSSIER DIGITALA

Obrak artxibo digitalean erreproduzitzea prentsa dossier gisa erabiltzeko: publikoaren edo komunikabideen esku uztea ahalbidetzen duten artxiboak komunikazio xedearekin eta beste esplotaziorik egin barik.

Obra kopurua / Tarifa obrako

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

8.- FILATELIA ETA NUMISMATIKA

POSTA ZIGILUAK

Tirada / Tarifa

LOTERΝA TXARTELAK

DIRUPAPERA

TXANPONAK

OROIGARRIZKO TXANPONAK

DOMINAK, PLAKA OROIGARRIAK ETA ANTZEKOAK

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

9.- MULTIMEDIA EUSKARRIAK

Tarifa hauetan sartzen da irydi finkoen erreprodukzioa eta zabalkundea multimedia euskarrietan (CD-ROM, CD-I, Photo CD, Laser Disc, DVD-ROM eta beste batzuk).

Publikoarentzako salmenta prezioaren (PSP) %5, zergak kanpo edo xehekariei saltzeko prezioaren (XSP) %7, zergak kanpo.

Honako prorrata aplikatuko da orokorrean:

Ondasun edo zerbitzu bati atxikirik saltzen diten euskarri multimedien kasuan (esate baterako, inprimatutako argitalpen batekin edo argitalpen grafiko batekin banatutako euskarriak), kontuan hartuko dena da berak bakarrik duen publikoarentzako salmenta prezioa edo atxikita doan produktuak bere kariaz daukan prezio igoera.

Doako produktuetan, eskubideengatiko tarifa kalkulatuko da ehunekoa aplikatuz aurrekontu araziari.

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

10.- PACKAGING

FORMATU / TIRADAREN ARABERAKO TARIFA

Azala

Kontrazala

Barrua/ Disco azala

Tirada 5.000 aletik gorakoa bada tiradaren araberako tarifa proportzionala ezarriko da.

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

11.- PRENSA ETA ALDIZKARIAK

EKKIren errepertorioko obra babestuen kopiak erreproduzitu eta zabaltzea.

TARIFA ALE KOPURUKO

Orr.tik behera

Orr. osoa

Orr. bikoitza

Azala

Kontrazala

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

12.- MERCHANDISING-A ETA PRODUKTUEN MERKATURATZEA

Epigrafe honetan sartzen dira merchandasingeko produktu guztiak (papeleria, posterrak eta laminak, txartelak, agendak, egutegiak, giltzatakoak, imanak, zeramikak, jokoak, etiketak, kutxa eta bilgarriak e.a.) EKKIren errepertorioko obra babestuak erreproduzitu badira.

Publikoarentzako salmenta prezioaren (PSP) %5, zergak kanpo edo xehekariei saltzeko prezioaren (XSP) %7, zergak kanpo.

Honako prorrata aplikatuko da beharrezkoa denean:

Ondasun edo zerbitzu bati atxikirik saltzen diten produktuen kasuan, kontuan hartuko dena da berak bakarrik duen publikoarentzako salmenta prezioa edo atxikita doan produktuak bere kariaz daukan prezio igoera.

Doako produktuetan, eskubideengatiko tarifa kalkulatuko da ehunekoa aplikatuz aurrekontu araziari.

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

13.- TELEBISTAKO IKUSENTZUNEZKO PRODUKZIOA

Telebistan publikoki komunikatzeko moduko ikuzentzunezko produkzio batean lehen fijazioa edo erreprodukzioa baimentzen dira tarifa honen bidez.

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

14.- ERREPRODUKZIOAK IKUSKIZUN ETA EKITALDI PUBLIKOETAN ERABILTZEA

EKITALDIKO TARIFA

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

15.- EKKIREN ERREPERTORIOKO OBRAK ERREPRODUZITZEA EUSKARRI MULTIMEDIA EDO IKUSENTZUNEZKOETAN

Publikoarentzako salmenta prezioaren (PSP) %3, zergak kanpo edo xehekariei saltzeko prezioaren (XSP) %5, zergak kanpo.

Honako prorrata aplikatuko da orokorrean:

Ondasun edo zerbitzu bati atxikirik saltzen diten euskarrien kasuan (esate baterako, inprimatutako argitalpen batekin edo argitalpen grafiko batekin banatutako euskarriak), kontuan hartuko dena da berak bakarrik duen publikoarentzako salmenta prezioa edo atxikita doan produktuak bere kariaz daukan prezio igoera.

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

16.- ZINEMA

Epigrafe honetako tarifen bidez baimena ematen da erreprodukzio eta komunikazio publikoko eskubideak egikaritzeko sala komertzialetan, eta emateko beharrezkoa den kopien zabalkundea egiteko.

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

17.- TELEBISTAKO KOMUNIKAZIO PUBLIKOA

EKKIren errepertorioa erabiltzea komunikazio publikorako (grabazioa, editajea eta zabalkunderako kopia barne) izan norbere programetan zein telebista analogiko edo/eta digital bidez, kable bidez edo IP bidez, zein telebista mugikor edo satelite bidez zabaldutako programetan.

Programa propiotzat joko dira:

Programa zabaldu dela ulertuko da, halaber, Beste ikusentzunezko entitate batetik (telebista batetik adib.) edo klabe bidezko lehen transmisio batetik datorrena, nahiz eta erabiltzaileak jatorrizko transmisioa egin, eta ez lehen entitatearen aldatu gabeko komunikazio soila, osoa eta bat-batekoa.

Independentea dela ulertuko da pertsonalitate eta marka propioa eta programazio eta frekuentzia bereizia duen emisora bakoitza, nahiz eta enpresa, entitate edo talde bakar baten barruan egon.

TARIFAK (ERREPERTORIOAREN ERABILERAREN ARABERAKOAK)

Bir-emititzeak lizentzia berria beharko dute lortu:

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

18.- IRAGARKIAK TELEBISTAN ETA ZINEMAN

TELEBISTA

ZINEMA

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

19.- TABERNA, KAFETEGI, EDANTOKI, JATETXE, DANTZALEKU ETA ANTZEKOETAN EKKIREN OBRA GRAFIKOAREN KOMUNIKAZIO PUBLIKOA EGITEA

Tarifa hauen bitartez baimentzen da ikusentzunezko obrak edo grabazioak priektatzea edo zabaltzea telebista, bideo erreprodukziorako gailu, DVD edo antzeko sistemen bidez aipatutako establezimenduetan.

Azalera / Tarifa hileko

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

20.- OSTATUETAN EKKIREN OBRA GRAFIKOAREN KOMUNIKAZIO PUBLIKOA EGITEA

Ikusentzunezko obrak edo grabazioak priektatzea edo zabaltzea telebista, bideo erreprodukziorako gailu, DVD edo antzeko sistemen bidez aipatutako establezimenduetan.

HOTEL KATEGORIAREN AREBERAKO HILEKO TARIFA

Honako tarifak aplikatzeko baliokidetasun erlazio hauek erabiliko dira.

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

21.- WEBGUNEAK, ONLINE TELEBISTA, ALDIZKARI DIGITALAK ETA OBAK ESKURAGARRI JARTZEA, OROKORREAN, INTERNETEN

Tarifa hauek aplikatuko dira obrak interneten eskuragarri jartzea baimentzeko.

Obra kopurua / Hileko tarifa

Obrak entitatearen erakusketa tenporal edo finko bati badagozkio eta entitate horrek artxibaturik badauzka bere webgunean, 150€-ko ordainketa bakarra egingo da.

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

22.- PANTAILA-OSTEAK ETA SALBAPANTAILAK

DESKARGA KOPURUKO TARIFA

1 - 1000

1000 +

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

23.- TELEFONIA MUGIKORRA, PDA EDO BESTE TERMINAL BATZUTARAKO ZERBITZUAK

Telefono mugikor, PDA edo beste terminal batzuetara deskargatzea.

Epigrafe honetan ez da sartzen TARIFA OROKORRETAN beste epigrafe zehatzago bati dagokion errepertorioaren erabilpenik.

hutsik